سامانه ثبت نامبا توجه به مندرجات راهنماي مراحل ثبت نام نسبت به انتخاب نوع شخصيت مودي و مرحله فرآيند ثبت نام اقدام نماييد:

نوع موديمرحله اولمرحله دوممرحله سوممرحله چهارم
شخص حقوقيپيش ثبت نام و اصلاح اطلاعات آنيادآوري پيش ثبت نامثبت نام و اصلاح اطلاعات آن - سيستم قديميادآوري ثبت نام
شخص حقيقيپيش ثبت نام و اصلاح اطلاعات آنيادآوري پيش ثبت نامثبت نام و اصلاح اطلاعات آن - سيستم قديميادآوري ثبت نام
تشکلهاي قانونيپيش ثبت نام و اصلاح اطلاعات آنيادآوري پيش ثبت نامثبت نام و اصلاح اطلاعات آن - سيستم قديميادآوري ثبت نام

اسناد قابل دانلود:
Adobe PDF Fileقانون مالیاتهای مستقیم
[تعداد دانلود: 112845]
Adobe PDF Fileقانون مالیات بر ارزش افزوده
[تعداد دانلود: 85202]
Adobe PDF Fileراهنمای طبقه بندی مشاغل اشخاص حقیقی در قانون مالیاتهای مستقیم
[تعداد دانلود: 51669]
Adobe PDF Fileفرم درخواست گواهی الکترونیکی اشخاص حقوقی
[تعداد دانلود: 118979]
Adobe PDF Fileفرم درخواست گواهی الکترونیکی اشخاص حقیقی
[تعداد دانلود: 147106]

لینکهای مرتبط:
پیگیری سریع وضعیت ثبت نام شماره اقتصادی